Geçmiş ve Gelecek Ulusal Limnoloji Sempozyumu Toplantı Tarihleri

  Sempozyum adı Yeri Tarihi Katılan üniversite, kurum sayısı Katılımcı Sayısı Toplam sunum sayısı
1 Ulusal Limnoloji Çalıştayı Sapanca 17-19 Mayıs 2004 —- —- —-
2 Ulusal Limnoloji Çalıştayı Sinop 06-08 Eylül 2006 Ca.20 üniversite, 4 kamu kurumu ve kuruluşu 60 kişi 4 Çağrılı Bildiri, 23 Sözlü Bildiri ve 18 Poster. Toplam 45 sunum
3 Ulusal Limnoloji Sempozyumu İzmir 27-29 Ağustos 2008 29 üniversite, 6 kamu kurum ve kuruluşu 130 kişi 36 sözlü, 27 poster, Toplam 63 sunum
4 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Bolu 04-06 Ağustos 2010 30 üniversite 10 kamu kurum ve kuruluşu 147 kişi 49 sözlü, 29 poster, Toplam 78 sunum
5 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Isparta 27-29 Ağustos 2012 —- 180 kişi 76 sözlü, 72 poster, Toplam 148 sunum
6 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Bursa 25-28 Ağustos 2014 48 üniversite, 13 kamu kurum ve kuruluşu 125 kişi 59 sözlü, 66 poster, Toplam 125 sunum
7 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Mersin 31.08/02.09-2016 —- 80 kişi 32 sözlü, 32 poster. 1konferans, 1 çağrılı sunum. Toplam 64 sunum. (en az 6 sunum (p+s) yapılmadı).
8 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Sakarya 27-29 Ağustos 2018 —- —- —-
9 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Burdur 4-6 Ağustos 2021 —- —- —-
10 Ulusal Limnoloji Sempozyumu Çankırı 4-6 Eylül 2023 —- —- —-

Geçmişten Bir Limnoloji Kongresi

Roma’da 18 Eylül’de toplanan beynelmilel limnoloji (gölbilim) kongresinde hükûmetimizi temsil eden Darülfünun mevzii jeoloji muallimi Hamid Nafiz bey, kongrenin bitmesi üzerine şehrimize dönmüş ve kongre hakkında atideki izahat vermiştir;

“… Kongrede, Avrupa, Amerika ve Japonya’nın hemen bütün hükûmetleri ve alakadar müesseseleri gerek resmî, gerekse hususi delegelerle temsil edilmişti. En çoğu Rus ve Alman olmak üzere takriben 150 kadar murahhas (delege) mevcuttu. Bu kongre dördüncüsüydü. Memleketimiz birinci defa olarak bu kongrede temsil edildi. Bundan böyle beynelmilel cemiyetin azası olduk.

Limnoloji ilmî, göllerin jeolojisi, kimyası, hayatiyatı ile iştigal eden (uğraşan) yepyeni bir ilim olup az zamanda bilhassa Almanya, Rusya, İskandinavya, İtalya ve Amerika’da pek çok mütehassıslar yetişti. Rusların bu kongreye arz ettikleri mesai her türlü takdirin üstündedir. Kongre, Rus mütehassıslarından Perfiliyef’e mesaisinden dolayı takdirlerini beyan etmiştir.

Kongre esnasında ve kongreden sonra İtalya’da bu ilmîn tatbikatından olan, göllerde balıkçılığı çoğaltmak üzere vücuda getirilen mükemmel müesseseleri ve gölleri gezdik. Limnoloji ilmînin tekâmül ettiği (geliştiği) bütün memleketlerde, göllerde bazı balıkları çoğaltmak suretiyle malarya (sıtma) anofelleri imha edilmektedir. Amerika’da “Paris yeşili” adı verilen bir cisim ile aynı mücadele keza gayet müessir (etkili) neticeler vermiştir. Bu cismin kolaylıkla tatbik edilebilmesi ve ucuz olması, nebatat ile örtülmüş su sathındaki malarya anofellerini imha etmesi, suda yaşayan diğer canlılar üzerinde müessir olmaması ve bilhassa gayet kolaylıkla tatbik edilebilmesi dolayısıyla dünyanın her tarafında olduğu gibi İtalya’da da büyük muvaffakiyetler vermiştir. Beynelmilel limnoloji kongresinde diğer ilmî meseleler ile beraber bu hususlardaki tetkikat ve tetebbuat (araştırmalar) da mevzubahis olmuş ve muhtelif memleketlerde elde edilmiş olan neticeler zikredilmiştir. Kongre bana ilmî ve tatbiki sahalarda bütün dünyanın Jeologları, hidrobiyologları, limnologları ile hasbihâl etme fırsatını bahşetmiştir. Bu gibi kongrelere birer murahhasla değil, heyetlerle iştirak etmemiz pek ziyade şayânı arzudur (arzuya değerdir). Kongre neticelerini bir raporla Maarif Vekâleti celilesine iblağ edeceğim (sunacağım). (9 Ekim 1927 Pazar)

Limnoloji Tarihçesi

Limnoloji Nedir?

Limnoloji, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalı.

Referanslar : link1, link2, link3